| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ UČITEL 21

CO MŮŽEŠ STUDOVAT

Na Pedagogické fakultě UP v Olomouci můžeš studovat tři typy studijních programů – bakalářský, magisterský a doktorský, a to v prezenční a kombinované formě. Pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním s maturitou jsou určeny bakalářské a magisterské studijní programy. Podrobnosti nalezneš v našem letáčku.Bakalářské studium je jednooborové nebo dvouoborové stu­dium se standardní délkou studia 3 roky. Je ukončeno závěrečnou bakalářskou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům bakalářského studia se vydává diplom, osvědčení o bakalářské zkoušce a je jim přiznáván akademický titul „bakalář„ (ve zkratce Bc.).

V bakalářském studijním programu Specializace v pedagogice jsou nabízeny studijní obory, které předpokládají (umožňují) pokračování v navazujícím magisterském studijním programu (jsou koncipované jako předstupeň navazujícího magisterského studia). Navazující magisterský program (NMgr) je 2letý nebo 3letý, umožňuje získání úplné vysokoškolské učitelské kvalifikace.

Magisterské studium je jednooborové nebo dvouoborové se standardní délkou studia 4, 5 nebo 6 let. Magisterské studium i navazující magisterské studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům magisterského a magisterského navazujícího studia se vydává diplom a dodatek k diplomu, tzv. Diploma supplement (v anglickém jazyce) a je jim přiznáván akademický titul „magistr“ (ve zkratce Mgr.).


Doktorské studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium je podle uvedeného zákona tříleté nebo čtyřleté. Studium je realizováno v prezenční a v kombinované formě. Studentům v prezenční formě je vypláceno stipendium. Studium se řádně ukončuje obhajobou disertační práce, jíž předchází státní doktorská zkouška. Student – absolvent tak prokazuje připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem). Detaily k doktorskému studiu najdeš zde.

Na fakultě mohou studovat také handicapovaní studenti, neboť fakulta disponuje bezbariérovými přístupy. V bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech je uplatňován kreditový systém ECTS.

Konkrétní obor si můžeš vybrat zde.