| UČITEL PRO 21. STOLETÍ | CO MŮŽEŠ STUDOVAT | JAK SE UPLATNÍŠ | PROČ STUDOVAT U NÁS | OČIMA STUDENTŮ UČITEL 21

UČITEL PRO 21. STOLETÍ

Co by měl vlastně dobrý učitel znát a umět? Jakými znalostmi a dovednostmi by měl být vybaven? Co dělá učitele dobrým učitelem? Dokáže obstát v současném světě? Dokáže své žáky dostatečně zaujmout a rozvíjet jejich potenciál? Dokáže vést své žáky k porozumění světu kolem i jim samotným? Odpověď na tyto otázky představuje princip patnácti základních kompetencí, kterými vybavujeme naše absolventy - budoucí učitele a vychovatele.

1
UČITEL BY MĚL PŘEMÝŠLET O CÍLI A SMYSLU VZDĚLÁVÁNÍ

Má smysl chtít po žácích množství teoretických znalostí, které po týdnu zapomenou? Má smysl memorování letopočtů, definicí, vzorců a názvů literárních děl bez hlubšího vnímání souvislostí?

Učitel by měl stále přemýšlet, jaký smysl má jeho práce. Tady nad tím, jak konkrétní učivo rozvíjí znalosti, dovednosti, schopnosti, kompetence a další dovednosti žáků. A měl by se snažit objasnit tento smysl i svým žákům. V opačném případě je výuka ztrátou času a nesmyslnou nudou pro učitele i žáky.

2
UČITEL BY MĚL MÍT PŘEHLED O SVÉM OBORU

Každý učitel by měl mít přehled o svém oboru, ale take širší rozhled o světě kolem sebe. To však neznamená disponovat encyklopedickými znalostmi, citovat zpaměti dlouhé a únavné pasáže textu bez skutečného pochopení jeho obsahu, vyjmenovávat data narození a úmrtí panovníků, spisovatelů či filozofů nebo být pouhým předčítačem textů z učebnice, se kterou právě pracujeme.
Učitel musí především umět nabyté vědomosti a dovednosti funkčně využívat v praxi a zejména je umět propojovat s dalšími obory. Žáci dovedou ocenit, když je jejich učitel nejenom expertem ve svém oboru, ale dokáže využívat také informace z oborů ostatních.

3
UČITEL BY MĚL ŽÁKY VÉST K POROZUMĚNÍ SVĚTU KOLEM I SEBE SAMA

Každé dítě je od přírody zvídavé, zajímá se o svět kolem sebe. Má celou řadu otázek, na které v průběhu svého života hledá odpovědi. Úkolem školy je využívat a aktivně rozvíjet tuto zvídavovat a pomocí žákovi porozumět světu kolem něj. Stejně tak jej vést k tomu, aby dokázal porozumět sám sobě - například odhalil své silné stránky, zájmy a záliby, které může využívat ve svém budoucím životě. Učitel nesmí ve svých žácích tuto zvídavost ubít..

Učivo probírané ve škole by mělo žákům pomáhat poznávat svět kolem nich. U každé výuky by mělo být jasné, jak souvisí s reálným životem a každodenním světem žáků. Ve vzdělávacích oborech týkajících se umění, kultury a společnosti by žáci měli dospívat k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

4
UČITEL BY MĚL ŽÁKY NADCHNOUT, VYVOLAT V NICH ZÁJEM

Základem efektivního výchovně-vzdělávacího procesu je především dobrá motivace. Jinými slovy, naučíme tě vzbuzovat v dětech zájem nejenom o učivo, ale také o svět kolem nich. Pokud dokážeš své žáky nadchnout pro svůj předmět, budou se učit efektivněji a "bezbolestně". Motivované děti budou mít školu rády, budou do ní rády chodit.

5
UČITEL BY MĚL BÝT NÁROČNÝ NA SEBE I NA ŽÁKY

6
UČITEL BY MĚL MÍT ŠIRŠÍ ROZHLED O SVĚTĚ KOLEM NÁS

Učitel musí mít širší rozhled o světě kolem sebe, aby uměl dětem vysvětlit učivo ve vzájemných vztazích a souvislostech. Informace nesmí dětem předkládat izolovaně, ale prezentovat je jako součást okolního světa, zaměřovat se na jejich smysl a také užitečnost.

7
UČITEL BY MĚL VYTVÁŘET OTEVŘENOU A TVŮRČÍ ATMOSFÉRU

Pouze takový učitel, který naslouchá svým žákům a je schopen je vnímat, může ve třídě vytvořit pozitivní atmosféru naplněnou vzájemným respektem. Podporuje u žáků rozvoj jejich komunikace, vyjadřování myšlenek, pocitů i vzájemného naslouchání. Učitel nevyhledává chyby žáků, naopak oceňuje to, co žáci zvládli. Žáci mají prostor pro vlastní tvůrčí činnost.

8
UČITEL BY MĚL UMĚT KOMUNIKOVAT

9
UČITEL BY MĚL DÁL OSOBNOSTNĚ I PROFESNĚ ROZVÍJET

Především hluboké porozumění oboru na jedné straně a žákům na straně druhé, dává učiteli možnost a odvahu samostatně vybrat učivo, které považuje za smysluplné pro svoje žáky. Takový učitel přebírá vlastní zodpovědnost a nenechá se svazovat cizími vzorci a stereotypy. Učitel by měl sledovat nové trendy ve svém oboru a zároveň by mu měly jeho životní zkušenosti pomáhat v celkových úvahách nad smyslem vzdělání a také v hlubší empatii vůči žákům v prosté lidské rovině.

10
UČITEL BY MĚL BÝT VNÍMAVÝ

Učitel by neměl zapomínat, že žák ve třídě není pouze číslo v katalogovém listu. Žák je především člověk. A řada dětí má složité rodinné zázemí. Pro fungování školy, třídy i vzdělávání jsou důležité dohodnutá pravidla a jejich dodržování. Dobrý učitel však pozná, kdy nad pravidly musí zvítězit lidskost.

11
UČITEL BY MĚL UMĚT BÝT LIDSKÝ

Učitel by neměl zapomínat, že žák ve třídě není pouze číslo v katalogovém listu. Žák je především člověk. A řada dětí má složité rodinné zázemí. Pro fungování školy, třídy i vzdělávání jsou důležité dohodnutá pravidla a jejich dodržování. Dobrý učitel však pozná, kdy nad pravidly musí zvítězit lidskost.

12
UČITEL BY MĚL UMĚT IMPROVIZOVAT

Svět kolem nás se neustále mění, každý den má pro nás připravena nečekaná překvapení, na která nemusíme být připraveni a na která musíme umět adekvátně reagovat. Proto musí také učitel umět improvizovat – vzdělávat a vychovávat své svěřence i bez přípravy na hodinu. Improvizace a flexibilita jsou pro učitelské povolání nesmírně důležité.

13
UČITEL BY MĚL BÝT DIGITÁLNĚ GRAMOTNÝ

Žijeme v neustále se vyvíjejícím světě digitálních technologií, které pronikají do našich životů a zásadním způsobem je ovliňují. Schopnost pracovat s technologiemi je klíčová nejenom pro svět současnosti, ale také pro budoucnost - naši, tvoji i také budoucnost tvých budoucích žáků. Na naší fakultě tě naučíme, jak být digitálně gramotným.

Naučíme tě především, jak aktivně využívat informační a komunikační technologie k hledání, ověřování, vytváření a předávání informací. Digitální gramotnost však není pouze gramotností informační, naučíme tě také, jak je nutné kriticky zkoumat a tvořit mediální sdělení (mediální gramotnost), jak funguje digitální pracovní prostředí, jak se dá budovat vlastní digitální identita, jak se pomocí informačních a komunikačních technologií učit a jak s jejich pomocí učit druhé.

14
UČITEL BY MĚL BÝT KREATIVNÍ

Kreativita (tvořivost) patří k nejvíce ceněným vlastnostem lidské osobnosti a je jedním z ústředních hybatelů vývoje lidské společnosti. Bez kreativity by pravděpodobně neprobíhal vědeckotechnický, kulturní ani společenský vývoj. Kreativní lidé dokáží měnit svět kolem sebe, rekombinovat a reaplikovat stávající nápady a vytvářet nová řešení, jsou schopni opustit stereotypní způsoby uvažování, neomezovat se limity, riskovat a jít za svým cílem. Každý dobrý učitel by měl být kreativní.

15
UČITEL BY MĚL UPEVŇOVAT A ROZVÍJET SOCIÁLNÍ VAZBY MEZI ŽÁKY

Každý z nás se potřebuje cítit bezpečně a být přijímán svým okolím. Dětí tráví ve škole podstatnou část dne, proto je třeba věnovat kromě výuky i náležitou pozornost atmosféře ve škole i ve třídě. Vhodně zařazované skupinové aktivity (i ve spolupráci se školním psychologem) mohou posílit vztahy mezi žáky a být prevencí vůči šikaně a jiným negativním jevům.
PODAT PŘIHLÁŠKU
MODERNÍ PEDAGOGIKA
DŮRAZ NA JAZYKY
PRAXE OD 1. ROČNÍKŮ
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE
INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
TECHNOLOGIE PRO PRŮMYSL 4.0/5.0
E-BEZPEČÍ
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
KRITICKÉ MYŠLENÍ
ZAHRANIČNÍ STÁŽE
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI
PROJEKTY PRO/SE STUDENTY
Z NAŠÍ DÍLNY
KDE NÁS NAJDEŠ
KE STAŽENÍ